An Óige agus an tSamhlaíocht

Eanáir 14ú, 2016 ag 11.00

Leabharlann Bhaile Locha Riach, Sráid na hEaglaise, Baile Locha Riach, Co na Gaillimhe

Ealaín Bhliain 1916” do Bhunscoileanna – Eagróidh Leabharlanna Contae na Gaillimhe sraith comórtas ealaíne idir bunscoileanna a mbeidh téamaí leo. Mairfidh an tsraith tréimhse cúig bliana, tabharfar cuireadh do scoileanna ó cheann de chúig Cheantar Bardasach an chontae bheith páirteach i mbliain ar leith. In 2016, tabharfar cuireadh do scoileanna ó Cheantar Bardasach Bhaile Locha Riach le píosaí ealaíne samhlaíocha agus amhairc a chruthú chun comóradh a dhéanamh ar ‘bhliain 1916’.


Eanáir–Nollaig 2016

Leabharlanna Contae na Gaillimhe

Solas agus Foghlaim’ i do Leabharlann: Cuirfear clár imeachtaí fairsing Sheirbhísí Leabharlainne na Gaillimhe in oiriúint, lena n-áirítear Lá Domhanda na Leabhar, Seachtain na Gaeilge, Gníomhaíochtaí Samhraidh, Buzz Léitheoireachta Samhraidh agus Féile Leabhar do Leanaí, chun go mbeidh ceardlanna agus cuairteanna ó údair mar chuid díobh chun imeachtaí 1916 a léiriú.


Eanáir–Márta 2016

Baile Átha an Rí-Órán Mór, Béal Átha na Sluaighe, Conamara, Baile Locha Riach, Tuaim

“Leanaí agus Daoine Óga – Cearta don Ghlúin Nua”: Tógfaidh an tionscadal seo ar obair ar thug Comhairle na nÓg fúithi chun scrúdú a dhéanamh ar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh (UNCRC). Is é atá mar aidhm leis na cearta seo a fhiosrú i gcomhthéacs an Fhorógra agus na gníomhaíochtaí is gá a dhéanamh lena chinntiú go mbíonn deis ag leanaí agus daoine óga sásamh a bhaint as na cearta seo sa todhchaí a aithint.


Márta 8ú, 2016 ag 11.00

An Cheathrú Rua, Ceantar na nOileán, Ros Muc

Comhairle na nÓg – “Bhur fís sa todhaí”: Cuspóir an imeachta seo ná breathrú chun cinn chun fis a chruthú de mar a bheidh sé do dhuine óg cónaí i bpobal bríomhar Gaeltachta thar an gcéad 100 blain romhainn.


Márta 22ú, 2016 ag 15.00

Leabharlann Thuama, an tSráid Ard, Co. na Gaillimhe

Scéalta faoin Óige: Tionscadal comhoibritheach idirghlúine ina roinntear scéalta pearsanta maidir le bheith i d’ógánach i dTuaim 1916 agus i 2016.


Márta–Aibreán 2016

Ar fud an Chontae

Forógra do Ghlúin Nua agus Lá Forógra: Taispeáint agus cur chun cinn Forógraí do Ghlúin Nua i Leabharlanna agus i bhFoirgnimh Chathartha eile.


Márta–Aibreán 2016

Baile Átha an Rí-Órán Mór, Béal Átha na Sluaighe, Conamara, Baile Locha Riach, Tuaim

Comhairle na nÓg: Imeachtaí Ceantair Áitiúil le béim faoi leith ar an gcaoi a bhfuil saol leanaí agus daoine óga athraithe sa chéad bliain idir 1916- 2016 agus lena shamhlú cén chaoi a mbeidh sé amach anseo.


Deireadh Fómhair 17ú, 2016

Leabharlanna i mBéal Átha na Sluaighe, Tuaim agus Baile Locha Riach

“Ár dTodhchaí a Shamhlú – Gaillimh 2040”: Léireofar agus taispeánfar torthaí chomhairliúcháin chaifé Chomhairle na nÓg, i gcomhar le foireann pleanála Gaillimh 2040 ag áiteanna éagsúla ar fud an chontae.

Níl aon nóta tráchta

Cuir dlús le cúrsaí, cuir nóta tráchta isteach ar an leathanach seo!

Fág nóta tráchta faoin leathanach seo

Your email address will not be published. Required fields are marked *